پایا پخش شدیدا به تحقق مدیریت زنجیره تامین معتقد می باشد و همواره بر این باور بوده که این مهم جز با روش های توین تامین، فروش(مدرن)، بازارسازی و مشتری گرایی محقق نخواهد شد.
پایا پخش مصمم است صرفا در قرار داد های با ماهیت برنده- برنده وارد شده و همواره محافظت بی بدیل از برندهای خود را در اولویت دارد.