مناطق شناسایی شده ای تا کنون توسط پایا پخش پوشش داده شده است:
خراسان شمالی :

      بجنورد - شیروان - فاروج - اسفراین - گرمه جاجرم - آشخانه 

                 خراسان رضوی

                 مشهد - تربت جام - سرخس - تربت حیدریه - سبزوار - نیشابور - درگز

                 قوچان - کاشمر - بجستان - بردسکن - فیض آباد
                 

                 خراسان جنوبی :

                 بیرجند- فردوس- گناباد-  قائن